ul. Przemyska 59/19, 80-180 Gdańsk+48 601 913 464

Polityka prywatności

§1. Postanowienia ogólne

Niniejszy dokument określa Politykę Prywatności Strony Internetowej plusksiegowy.pl, która informuje użytkowników o celu i sposobie przetwarzania oraz wykorzystywania danych osobowych. Umożliwia spełnienie obowiązków informacyjnych wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych oraz z prawa telekomunikacyjnego. Administratorem strony jest Biuro rachunkowe Michał Zieleniewski adres: ul. Przemyska 59/19, 80-180 Gdańsk NIP 5881805538, REGON 221814415.

§2. Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć: 1. Administrator – Michał Zieleniewski Biuro Rachunkowe Michał Zieleniewski ul. Przemyska 59/19, 80-180 Gdańsk 2. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem: www.plusksiegowy.pl oraz wszelkie jej podstrony 3. Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony.

§3. Ochrona danych osobowych

Administrator jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 7 pkt 4 Ustawy o ochronie danych osobowych. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pośrednictwem adresu mailowego kontakt@plusksiegowy.pl Podczas korzystania ze Strony www.plusksiegowy.pl, Użytkownik może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych, takich jak: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, nazwa Firmy, itp. Dane te, podane w formularzu są przetwarzane w celu dokonania procesu indywidualnej wyceny usług księgowych. Administrator przetwarza dane zgodnie z prawem, zbiera je dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbierane jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane. Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika lub w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych. Wysłanie przez Użytkownika wiadomości poprzez Formularz kontaktowy równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na przetwarzanie jego danych osobowych. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę. Użytkownik może w każdej chwili złożyć sprzeciw wobec przetwarzania jego danych w celu marketingu usług i produktów Administratora.

§4. Uprawnienia Użytkownika

Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w określonych ustawowo przypadkach, a także prawo do przenoszenia swoich danych. W przypadku zmiany danych osobowych, Użytkownik powinien poinformować o tym fakcie Administratora i wskazać aktualne dane osobowe. Administrator zapewnia Użytkownikowi możliwość usunięcia jego danych osobowych ze zbioru danych Administratora, na żądanie Użytkownika, a także w innych przypadkach, na podstawie przepisów obowiązującego prawa. Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych Użytkownika, jeżeli zachowanie danych osobowych jest konieczne ze względu na obowiązek nałożony na Administratora przez przepisy prawa.

§5. Techniczna ochrona danych

Administrator podejmuje wszelkie starania, wymagane przez obowiązujące przepisy, celem zapewnienia wszelkich środków fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą oraz nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem lub dostępem. Administrator zobowiązuje się do przechowywania kopii bezpieczeństwa, które mogą zawierać dane osobowe Użytkownika. Powierzone dane są składowane na odpowiednio zabezpieczonym sprzęcie i serwerach w odpowiednio zabezpieczonych centrach przechowywania informacji, do których dostęp mają tylko upoważnione osoby. Administrator przeprowadza czynności związane z przetwarzaniem danych osobowych z poszanowaniem wszystkich wymogów prawnych i technicznych nałożonych na niego przez przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

§6. Polityka plików Cookies

Strona internetowa www.plusksiegowy.pl może wykorzystywać pliki Cookies, czyli informacje tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika, w celu ułatwienia jego identyfikacji przez serwer (podczas jego wizyty na stronie). Pliki Cookies nie są w żaden sposób wykorzystywane do uzyskania informacji na temat tożsamości użytkownika. Pliki Cookies są całkowicie bezpieczne dla komputera. W ramach Serwisu stosowane są dwa typy plików Cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki Cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. W Serwisie wykorzystujemy następujące rodzaje plików Cookies: „niezbędne” – umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony Internetowej, np. wykorzystywane przy obsłudze autoryzacji użytkowników; „analityczne” – umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony Internetowej; „funkcjonalne” – umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu Strony Internetowej, itp.; „marketingowe” – umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań. Marketingowe pliki Cookies związane są z wykorzystywanymi na Stronie Internetowej usługami firm trzecich, np. Google Analytics, Google AdWords Przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików Cookies. Ustawienia przeglądarki internetowej mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczne umieszczenie plików Cookies w urządzeniu końcowym, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Państwa urządzeniu końcowym.

§7. Logi

Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. Administrator informuje, że w celu analizy statystyk Strony stosuje Google Analytics oraz Google Ads .

§8. Zmiany i aktualizacje Polityki prywatności

Polityka może być okresowo modyfikowana. Modyfikacje mają na celu uwzględnienie zmian w praktykach Administratora dotyczących postępowania z danymi osobowymi i wzmocnienie systemu ochrony danych osobowych u Administratora.

Istotne zmiany w Polityce lub jej aktualizacje będą sygnalizowane za pomocą dobrze widocznych komunikatów umieszczonych na stronie www.plusksiegowy.pl.

Administrator deklaruje, że w przypadku niezgodności postanowień niniejszej polityki prywatności z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, pierwszeństwo mają te przepisy.

© Copyright 2022 Biuro Rachunkowe - Optymalizacja wykonana przez 314.pl
envelope   linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram